Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

De Kringwinkel wordt hierna de verkoper genoemd. Onder koop wordt hierna verstaan de verkoopsovereenkomst die tussen de koper en de verkoper is tot stand gekomen in de winkel van de verkoper. Onder levering wordt verstaan de levering van de verkoper aan de koper van een door de koper gekochte goed.

Onder afhaling wordt verstaan het in ontvangst nemen van de gekochte zaak door de koper in de winkel of magazijnen van de verkoper. Onder ophaling wordt verstaan het ophalen door de verkoper van zaken die door de enkele afgifte aan de verkoper of door schenking onherroepelijk eigendom worden van de verkoper. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de verkoper en de klant met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Van deze voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

Aansprakelijkheid en garantie

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of de bestelbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de bestelbon aangegeven kenmerken van de goederen en of leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens in geval van een aan de verkoper toerekenbare tekortkoming.

De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door de verkoper te koop aangeboden worden hetzij verworven werden via een schenking, hetzij door de verkoper als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen werden toegeëigend. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans groot is dat deze goederen zijn behept met gebreken die niet door de verkoper kunnen gekend zijn en dat het om 2de handsgoederen gaat die niet voldoen aan de vereisten inzake veiligheid.

Er wordt overeengekomen tussen de partijen dat de aansprakelijkheid en garantietermijn van het Kringwinkelcentrum beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf de levering voor goederen bestemd voor normaal particulier gebruik. Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste 6 maanden na de levering of afhaling en waarvoor de garantie geldt, wordt het goed gedekt door de volgende garantie: indien mogelijk wordt het goed vakkundig hersteld, vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig product. Indien geen van voorgaande vormen van genoegdoening mogelijk zijn, zijn een prijsvermindering of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst mogelijk. Voor elk gebrek dat zich manifesteert de laatste 6 maanden van het eerste jaar na de levering of afhaling en waarvoor de garantie geldt, zal de koper moeten aantonen dat er een verborgen gebrek was bij aankoop van het artikel.

Enkel het Kringwinkelcentrum zoals vermeld op het garantiebewijs of kasticket is verantwoordelijk voor de uitvoering van de garantie in toepassing van de garantiewetgeving. De koper moet elk gebrek aan overeenstemming, melden aan de verkoper binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan. De koper brengt het defecte goed samen met het kasticket en garantiebewijs terug naar het Kringwinkelcentrum waar het goed gekocht werd. Wanneer het goed waarvoor de garantie geldt door het Kringwinkelcentrum bij de klant werd geleverd, dan wordt het tot 6 maanden na de levering kosteloos terug opgehaald op gelijkvloers niveau door het Kringwinkelcentrum op het originele leveradres of op een gelijkwaardige afstand. Voor verplaatsingen voor herstellingen waarvoor geen garantie geldt, worden verplaatsingsonkosten aangerekend volgens de in de winkel beschikbare tarieven. In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen wanneer het ingeroepen gebrek van geringe betekenis is.

De garantie dekt enkel het gebrek aan overeenstemming en vervalt indien het gebrek te wijten is aan de koper zelf, onder meer:

  • De schade veroorzaakt is door onoordeelkundig transport, val, schokken
  • Op het garantiebewijs of kasticket iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
  • De sticker met barcodenummer is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt
  • Het toestel is geopend en/of reparaties zijn uitgevoerd door derden
  • Het defect en gevolg is van waterschade, brand, ongevallen, bliksem of natuurrampen 
  • Het defect veroorzaakt is door verkeerd gebruik, installatie, opzet, slecht onderhoud of nalatigheid

De garantie geldt niet voor onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen of gereinigd (zoals batterijen, lampen …).

Betalingen

Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van De Kringwinkel. Facturen zijn eisbaar op het adres van De Kringwinkel, vermeld op de voorzijde van deze verkoopsovereenkomst, en contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen geschieden onder eisbaarheid van vroegere betalingen die onbetaald gebleven zijn. Ingeval van niet-betaling behoudt de verkoper het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen en eventuele afhalingen te schorsen mits hij de koper hiervan schriftelijk verwittigt.

Afhalingen

Indien de koper op de schriftelijk overeengekomen afhalingsdatum de door hem gekochte goederen niet heeft afgehaald en de verkoper niet heeft ingestemd met een verlenging van de afhaaltermijn (met hoogstens twee maanden), dan wordt de koop als ontbonden beschouwd en dan heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20% van de overeengekomen koopsom. Eén en ander behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Indien de verkoper de zaak niet tijdig heeft geleverd, rekening houdend met de gebruikelijke marge eigen aan de aard van de handel, op de overeengekomen datum, en de koper niet instemt met een verlenging van de overeengekomen leveringstermijn (met hoogstens twee maanden), dan heeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding begroot op 20% van de overeengekomen koopsom.

Levering

Goederen worden geleverd op het gelijkvloers, tenzij anders overeengekomen. De leveringstarieven staan vermeld op de zonekaart. Deze kaart kan men raadplegen in De Kringwinkel. Goederen worden door De Kringwinkel niet gemonteerd, noch gedemonteerd. Tussen koper en verkoper kan overeengekomen worden dat de levering aan de koper van een gekochte zaak gepaard gaat met een schenking van een andere zaak aan de verkoper. Beide overeenkomsten staan echter volledig los van elkaar.

Klachten

Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en daar zijn toegekomen uiterlijk op de vijfde werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is door de koper. De koper bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Indien één van onderhavig algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

Hamme, 20 november 2013

Skype

Bel ons gratis via skype!